Política de compres i devolucions

El nostre assessorament per a la contractació d'aquest producte d'assegurança es facilita en base a un nombre suficient de contractes d'assegurances analitzades al mercat dels riscos objecte de cobertura, de manera que pugui formular una recomanació, atenent-se a criteris professionals, respecte del contracte de segur que seria adequat a les necessitats del client. Aquesta anàlisi no se circumscriu exclusivament al producte, i també és extensible a la qualitat del servei i prestacions que l'entitat asseguradora, escollida o per contra, descartada, en el moment de la celebració del contracte està capacitada per atorgar.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre GESTION DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL, i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reglament Europeu 2016/ 679 de protecció de dades, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

GESTION DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la Web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Això no obstant, GESTION DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL, es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

Com a client declara expressament haver rebut amb caràcter previ la informació general prèvia sobre GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL. corredoria dassegurances, conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i/o tenir la capacitat jurídica, per a l'accés als llocs web de GESTION DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL i la contractació per mitjà d'aquests.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom i cognoms, adreça, correu electrònic i telèfon, podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, dirigint un mail al Servei d'atenció al client: info@galia.es

GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL. informa els usuaris de la pàgina web de la seva propietat, sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin lliurement i voluntàriament.

Per a més informació podeu consultar la nostra Política de privadesa i protecció de dades, podeu remetre's al següent enllaç Política de privadesa.

Finalitzat el procés de compra, el client rebrà una confirmació de la compra realitzada per correu electrònic, és imprescindible que durant el registre d'usuari s'identifiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, si us plau, poseu-vos en contacte amb GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL, enviant un mail a info@galia.es

GESTION DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la Web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Els productes oferts a la nostra Web incorporen les característiques essencials del mateix.

Alguns productes poden presentar 2 tipus de retribucions per a GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL: la de mediació de les assegurances i addicionalment honoraris independents a la mediació en concepte d'altres serveis d'assessoria i de gestió de riscos i patrimonis. A cada producte que comporti el cobrament addicional d'honoraris quedarà reflectit de manera independent l'import de cada concepte i el cost total establert per al client. La retribució dels serveis esmentats es mantindrà durant tota la vigència de la pòlissa i posteriors renovacions. La retribució que percebrà GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL, amb independència del pagament de la prima corresponent a cadascun dels contractes d'assegurances contractats pel CLIENT amb la mediació de la GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL, i en concepte dels serveis per aquesta prestats a favor d'aquell, serà el que s'indiqui en cada cas quedant reflectida i havent de ser acceptada de forma fefaent com a cost independent a la mediació de l'assegurança. El càlcul d'honoraris en concepte de serveis aliens a la mediació s'estableix en funció del tipus de producte i Ram, quedant reflectit a través de l'apartat Honoraris en concepte de serveis d'assessoria i de gestió de riscos per a convenis d'assegurances especials sent totalment independents a la retribució en concepte de mediació d'assegurances, essent pagat el preu que resulti, en forma anual, i després de la formalització i tramesa de la corresponent factura per part de GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL al CLIENT, a més s'incrementarà el cost dels serveis prestats, o preu acordat, de forma anual i segons indiqui l'Índex General de Preus al Consum, a nivell nacional publicat de forma anual per l'Administració Pública espanyola. L'acceptació d'aquestes condicions autoritza des d'aquest moment el CLIENT a GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL a carregar al compte corrent que hagi lliurat, amb caràcter general precisos i necessaris per desenvolupar els negocis jurídics pretesos, encara que també, el CLIENT, si ho desitja, podrà fer-ho abonant personalment a GESTION DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL l'import del facturat, comprometent-se en aquest cas a així comunicar-ho de forma fefaent, per a abans que sigui girada la factura pertinent. La retribució que percebi la CORREDURIA per raó dels serveis prestats s'incrementarà, si escau, amb els impostos que siguin aplicables a cada moment.

Les PARTS acorden sotmetre tota qüestió d'interpretació, discrepància o litigi derivat de les presents condicions a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Girona. No obstant això, les PARTS acorden sotmetre tota qüestió que susciti divergència de criteris entre aquestes, o sigui base i/o motiu de demanda, i per abans d'exercitar cap acció judicial, al criteri i arbitratge d'equitat, que, encara que no vinculant però si conciliador, pugui sol·licitar-se al “Defensor del client” que tingui GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL per als seus CLIENTS en el moment en què passi l'esdeveniment.

El client podrà abonar l'import de la comanda amb qualsevol d'aquests mitjans de pagament: targeta de crèdit, dèbit o transferència bancària, segons s'indiqui al formulari de compra corresponent.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el titular pot exigir l'anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'han de fer com més aviat millor.

Això no obstant, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL., al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

El contracte de l'assegurança sol·licitada a través del web entra en vigor a partir de l'endemà de la vostra sol·licitud o si es tracta d'una subscripció diferida a partir del dia seleccionat.

En el moment de la realització de la sol·licitud de la contractació, GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL, emetrà una sol·licitud d'assegurança a la COMPANYIA D'ASSEGURANCES QUE CORRESPONGUI qui alhora emetrà la pòlissa en les condicions pactades per la Corredoria.

En el moment de la contractació de lassegurança GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL emetrà un certificat amb cobertura plena des de la data de la seva contractació.

L'import a què el contractant de l'assegurança accepta les condicions subscrites inclou la Prima Total de l'assegurança impostos inclosos (exempta d'IVA), així com les despeses de gestió de riscos de la Corredoria i les despeses de transacció (tots dos amb IVA inclòs).

El contractant de l'assegurança serà responsable d'aportar informació veraç i lícita per a la contractació de l'assegurança i es comprometrà a fer-ne un ús diligent i confidencial. Així mateix, el contractant es compromet a fer un ús adequat i ajustat a dret dels continguts i serveis facilitats a través del web.

El contractant de l'assegurança té dret a no formalitzar l'assegurança una vegada sol·licitada i rebuda la documentació de la mateixa i en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es realitza la contractació de l'assegurança, durant la qual es pot cancel·lar la pòlissa i rebre la devolució de la prima pagada, sempre que no se n'hagi fet ús i per tant no se n'hagi produït cap sinistre. Si transcorregut aquest període, es vol cancel·lar la pòlissa, no té dret a cap devolució.

Per a l'exercici del dret de desistiment, heu de contactar amb GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL., enviant un email a info@galia.es., a el que haurà d'indicar nom, cognoms o raó social i número de DNI o CIF del titular de l'assegurança contractada. Una vegada verificat que compleix els requisits per a la devolució anteriorment descrits, es procedirà a l'abonament de l'import del producte contractat.

El termini màxim per a l'estudi de la vostra petició serà de 7 dies laborables, des de la data de la recepció.

En cas que existís alguna disconformitat per part seva com a conseqüència dels serveis de GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL., posem a la seva disposició el departament o servei datenció al client / defensor del client daquesta corredoria dassegurances.

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança