Assegurança de Responsabilitat Civil per a empreses

Una assegurança pensada per protegir la vostra empresa davant la reclamació de tercers, ja que hi ha diferents tipus de responsabilitats civils que poden ser imputades a les empreses.

La Responsabilitat Civil es defineix com la obligació de fer front a les conseqüències econòmiques d'una reclamació de tercers de què l'assegurat resulti civilment responsable. A Galia, us oferim una assegurança de Responsabilitat Civil per a empreses totalment adaptada a les vostres necessitats, amb condicions exclusives i les primes més ajustades del mercat. 

Principals tipus de Responsabilitat Civil

   Responsabilitat Civil Explotació: fa front a les reclamacions imputables a la responsabilitat de l'empresa directament, solidàriament o subsidiàriament, com a titular o explotadora de les activitats descrites com a assegurades, tant per actes o omissions pròpies, com dels seus empleats o de les persones per les quals legalment hagi de respondre.

   Responsabilitat Civil Immobiliària: derivada de la propietat o possessió per l'empresa com a titular, arrendatari o usufructuari d'immobles, locals, terrenys, instal·lacions i maquinària afectes a les activitats desenvolupades per l'empresa.

   Responsabilitat Civil Locativa: ofereix cobertura a les reclamacions per danys causats principalment per incendi, explosió o aigua als immobles propietat de tercers en possessió de l'empresa i utilitzats per al desenvolupament de les activitats que aquesta realitza; així doncs, és una garantia específica i exclusiva per a aquells casos que es tinguin instal·lacions de lloguer, cobrint-se així davant qualsevol reclamació derivada del propietari.

   Responsabilitat Civil Subsidiària: recau sobre l'empresa en cas d'incompliment en el pagament de la indemnització per part del responsable d'aquesta, per exemple, derivada de la responsabilitat d'activitats subcontractades a terceres empreses responsables del fet imputable que no puguin fer front a aquesta indemnització, condemnant a l'empresa a la indemnització dels danys a compte d'aquestes.

   Responsabilitat Civil Creuada: la responsabilitat imputable a l'empresa derivada dels danys patits per empleats de contractistes i subcontractistes de la mateixa empresa.

   Responsabilitat Civil Patronal o per Accident laboral: la responsabilitat civil imputable a l'empresa per reclamació dels treballadors en patir danys i perjudicis en un accident ocorregut durant l'execució dels treballs propis de l'activitat de l'empresa.

   Responsabilitat Civil de Productes: ofereix cobertura als danys i perjudicis causats pels productes fabricats i subministrats a tercers.

   Responsabilitat Civil Professional: derivada d'errors o omissions professionals, en què hi hagi hagut culpa o negligència, en què l'empresa pugui incórrer en relació amb l'exercici de l'activitat professional.

Hi ha diferents límits a tenir en compte a l'hora de contractar una assegurança de Responsabilitat Civil.

Límit per víctima: es correspon amb el màxim que una companyia indemnitzarà per danys personals a cadascuna de les persones que hagin patit. Aquest límit té vital importància i ha d'estar actualitzat als barems actuals d'indemnització.

Límit per sinistre: és la quantitat màxima que una companyia indemnitzarà en un accident, independentment del nombre de víctimes i dels danys personals i materials.

Límit per anualitat: és la suma assegurada màxima que la companyia indemnitzarà anualment, independentment del nombre de sinistres que es declarin al cap de l'any.

Un exemple: una empresa té un límit per víctima de 200.000 €, amb un límit per sinistre de 600.000 € i amb un límit anual d'1.200.000 €. Es produeix un accident amb 2 morts i una invalidesa total. El jutge estableix responsabilitat a l'empresa amb la imputació d'una indemnització de 150.000 € per cada mort i 250.000 € per la invalidesa.

D'acord amb la cobertura assegurada per l'empresa, la indemnització a què faria front la companyia seria de 500.000 €, donaria cobertura plena a les indemnitzacions per mort, ja que es troben per sota del límit de 200.000 € que en aquest exemple té la pòlissa per víctima. 

No obstant això, pel que fa a la invalidesa només indemnitzarà basant-se en el límit pactat i seran a càrrec de l'empresa els 50.000 € restants, de manera que la indemnització pagada per la companyia seria de 150.000 € + 150.000 € + 200.000 € per invalidesa. D'altra banda, i quant al límit anual de la pòlissa, s'haurien consumit els 500.000 €, quedant cobertura per valor dels 700.000 € restants.

Necessiteu saber-ne més?

Sol·liciteu més informació

Com
treballem?

Garantia total

Màxima protecció en cas d'accident

Protecció personalitzada

Cobertures adaptades a cada empresa

Assessorament

Us oferim la solució que necessiteu

Servei personalitzat

Adaptem les garanties de la vostra assegurança

Protecció completa

La vostra pime estarà fora de perill en tot moment

Adaptabilitat

Adaptació completa a les vostres necessitats

Consentiment*
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Articles que potser
us interessin

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança