Codi universal d'ètica professional dels productors d'assegurances i reassegurances

Els Delegats assistents a la 2a Reunió Mundial de Productors d'Assegurances, celebrada a Madrid del 28 de maig a l'1 de juny del 1984.

Tenint en compte:

 1. La conveniència d'establir unes Normes Universals d'Ètica Professional per als Productors d'Assegurances i Reassegurances.
 2. La funció eminentment internacional de l'activitat asseguradora amb la seva diferenciació pel que fa a usos, costums i normes legals.

En base al Projecte elaborat per la Comissió Internacional nomenada per la Confederació Panamericana de Productors d'Assegurances (COPAPROSE), el Bureau International des Producteurs d´Assurances et de Réassurances (BIPAR) i el Col·legi Nacional Espanyol, que ha tingut en compte els Codis i Normes de Conducta de 22 Associacions de diferents països, després de la seva consideració a les Sessions de Treball ia proposta de la Comissió de Recomanacions.

Aproven unànimement el text del següent Codi Universal d'Ètica Professional dels Productors d'Assegurances i Reassegurances.

Preàmbul

Aquestes regles constitueixen la base universal per a lactivitat professional dels Agents i Corredors dAssegurances. Les Associacions podran adaptar-les a l'ús específic del vostre país, si cal, per complir amb la seva legislació local

 1. Principis generals

  1. Els Agents i Corredors són professionals, mediadors a l'assegurança. Les seves funcions principals són:
   • Promoure la previsió i seguretat.
   • Assessorar els assegurats per a l'adequada prevenció i cobertura dels seus riscos personals i patrimonials.
   • Facilitar a les asseguradores la informació necessària perquè l'estimació, la tarificació i l'assumpció dels riscos es faci correctament.
   • Col·laborar en cas de sinistre amb les asseguradores i pèrits per a una ràpida tramitació i justa liquidació, assistint amb aquest motiu als assegurats i beneficiaris.
   • Els Agents i Corredors no realitzen només la distribució de l'assegurança, sinó que aporten a més una contribució original a l'oferiment de garanties a la mida de les necessitats del client.
  2. Per al millor servei als assegurats i beneficiaris, a les asseguradores ia la societat en general, la mediació a l'assegurança i la reassegurança ha de ser reservada als que reuneixin les condicions de professionalitat degudes.
  3. Els Agents i Corredors realitzaran la seva activitat professional amb el respecte més gran a les normes jurídiques i deontològiques ia la lliure decisió de les parts.
  4. Desenvoluparan la seva activitat amb la diligència més gran, bona fe i sentit de la responsabilitat. Per tant, es considera molt convenient la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil general i professional. Realitzaran sense demora els pagaments i rendició de comptes derivats de la seva gestió, conscients que custodien fons de tercers.
  5. La publicitat que facin serà moderada i no donarà lloc a confusió amb altres activitats. En anunciar o oferir els seus serveis, respectaran la dignitat de la professió, i no realitzaran afirmacions enganyoses o improcedents sobre les seves condicions professionals i la naturalesa i l'abast de la seva funció. En cap cas no anunciaran reduccions, bonificacions o altres avantatges que no responguin a una tarifació correcta ia unes condicions autoritzades.
  6. Cuidaran permanentment la seva formació professional i la dels seus col·laboradors, i actualitzaran els coneixements de la tècnica asseguradora.
  7. Respectaran estrictament el secret professional, llevat dautorització expressa de les parts legítimament interessades en el contracte dassegurança.
  8. Els Agents i Corredors estan obligats a defensar i propugnar els valors humans i professionals del present Codi d'Ètica, els principis i les normes dels quals han de ser pauta en la seva pròpia conducta i en la dels seus col·laboradors, encara després d'haver cessat en l'activitat professional.
 2. Normes de conducta comunes per als Agents i Corredors d'Assegurances

  1. Pel que fa als assegurats i beneficiaris.
   1. Els Agents i Corredors analitzaran a fons les necessitats d'assegurança dels clients i els recomanaran les mesures de prevenció del risc aconsellables, especialment si incideixen en una tarifació més favorable.
   2. Explicaran i assessoraran els seus clients de forma objectiva i veraç sobre les diferents característiques, drets, obligacions i costos relatius de les assegurances que, segons la seva opinió, puguin ser adequats als riscos que pretenen cobrir.
   3. Facilitaran la vostra informació i assessorament únicament en aquells camps on estiguin capacitats. S'abstindran d'oferir garanties que no es trobin expressament consignades a la pòlissa.
   4. Posaran sempre els interessos legítims del client i la seva lleialtat per sobre del seu propi benefici. La quantia de la retribució que obtinguin per la realització de les seves funcions no haurà d'incidir en cap cas en la qualitat dels seus serveis.
   5. Traslladaran amb tota diligència a les parts els documents i les informacions complementàries relatius a la contractació de l'assegurança. Si observessin qualsevol error o omissió, procuraran solucionar-ho immediatament. Advertiran al client la necessitat de comunicar oportunament les modificacions dels riscos i de posar al dia les mesures de prevenció i, en funció d'aquesta informació, aconsellaran l'actualització de la pòlissa.
   6. En cas de sinistre, assessoraran l'assegurat o el beneficiari en formular la declaració, advertint-lo de les conseqüències de consignar dades inexactes o ometre circumstàncies que afectin la seva valoració i liquidació. Si s'han fet càrrec de la declaració de sinistre, la traslladaran sense demora a l'asseguradora, llevat que hi estiguin facultats per actuar de manera diferent.
   7. Quan l'agent o el corredor cessi en la seva activitat professional, l'advertirà al seu client i adoptarà les mesures necessàries perquè l'atenció als assegurats i beneficiaris es mantingui sense cap inconvenient per a ells.
  2. Pel que fa a les asseguradores.
   1. Els Agents i Corredors mantindran una relació lleial amb les Asseguradores, conscients que només amb una acció coordinada es pot assolir l'ordenació deguda del Mercat d'Assegurances.
   2. En cap moment no difondran informació que contingui dades inexactes, o insuficientment comprovades, sobre la situació i actuació de les asseguradores. Evitaran comparacions malintencionades d'una Asseguradora respecte a una altra.
  3. Pel que fa als seus col·legues i Associacions professionals.
   1. Els Agents i Corredors desenvoluparan la seva activitat professional sota el principi d'una competència lleial, abstenint-se d'emetre judicis o fer comentaris que tendeixin a desprestigiar un col·lega o posar en dubte la seva capacitat professional. No han de fer, per obtenir operacions en competència amb els seus col·legues, fer cessió, en tot o en part, de la seva justa remuneració, ni atorgar qualsevol compensació econòmica addicional, ja sigui en diners o en espècie.
   2. Formularan les seves proposicions d'assegurança, basant-se en l'estudi dels riscos i els coneixements propis, respectant el dret de creativitat professional dels seus col·legues. En cas de gestió mancomunada d‟una operació d‟assegurança, han de complir escrupolosament els pactes que facin entre si per a la regulació d‟aquesta gestió.
   3. Denunciaran les actuacions que suposin una pràctica il·legal de la professió, i col·laboraran amb les seves Associacions per a la millor defensa de la mateixa. No permetran que, a l'empara del seu nom, es facin activitats de mediació per altres persones que no reuneixin els requisits exigits per a l'exercici professional.
   4. Procuraran, en cas de controvèrsia entre ells, la mediació o conciliació de les seves associacions professionals, o larbitratge nacional o internacional, segons costum.
  4. Pel que fa als organismes públics ia la societat en general.
   1. Els Agents i Corredors cooperaran amb els Organismes Públics per a la millor ordenació del Mercat i, respectant i deixant fora de perill el secret professional, denunciaran a través de les seves Associacions professionals les infraccions que observin.
   2. Vetllaran per la protecció dels interessos de la Societat en general, col·laborant en les accions que es promoguin per destacar la imatge i efectes positius de l'assegurança.
 3. Normes de conducta específiques dels Agents d'Assegurances

  1. L'Agent d'Assegurances ha de tenir present que, sens perjudici dels vincles contractuals que l'uneixin a les asseguradores respectives, la seva funció de mediació s'ha de fer amb la lleialtat deguda a l'assegurat, actuant com a element d'enllaç i equilibri entre l'asseguradora i els seus clients. .
  2. Guardarà fidelitat a les asseguradores amb què es trobe vinculat. Ha de conèixer totes les modalitats d'assegurança de les asseguradores respectives, per oferir als clients la cobertura més adequada.
  3. Informarà les asseguradores de les condicions del mercat i suggerirà a les mateixes noves fórmules o modalitats, que permetin una actuació competitiva.
 4. Normes de conducta específiques dels corredors d'assegurances

  1. El Corredor d'Assegurances és, abans que res, assessor i conseller del seu client, per a la millor protecció i cobertura de la seva persona, béns i responsabilitats.
  2. Haurà de conèixer àmpliament el mercat d'assegurances, perquè de manera lliure i independent estigui en condicions d'escollir les asseguradores i les modalitats de protecció i cobertura més adequades en cada cas. Informarà oportunament el client de les asseguradores seleccionades per a la cobertura del risc.
  3. En qualitat de mandatari representarà el client, en defensa dels seus interessos.
 5. Normes de conducta específiques dels Corredors de Reassegurances

  1. El Corredor de Reassegurances actuarà com a intervingut en la col·locació de riscos entre les Asseguradores i Reasseguradores, sota el principi de la més absoluta bona fe i respecte als compromisos adquirits, tot i ser verbals. Es considera igualment mediador en les operacions en què hagi obtingut instruccions de la cedent amb l'encàrrec de col·locar el risc, encara que després es produeixi relació directa entre les entitats per a la perfecció del contracte de reassegurança.
  2. Serà un conseller en la gestió de riscos, col·laborant amb les parts per salvar les dificultats que es puguin presentar en el coneixement del Mercat Internacional de Reassegurança.
  3. Actuarà interpretant i respectant amb la major equitat les instruccions de la Cedent i de la Reasseguradora, conscient que la seva funció és distribuir els riscos en l'àmbit més generalitzat, per a la seva necessària dispersió.
  4. Transmetrà a la Reasseguradora tota la informació facilitada per la Cedent que permeti en el coneixement més exacte dels riscos originals, l'avaluació de la cobertura i la seva cotització.
  5. Consultarà la cobertura del risc amb totes les reasseguradores que consideri idònies, si ho requereix la cedent, la que decidirà sobre les condicions de la reassegurança.
  6. Actuarà amb la major diligència en la tramitació dels documents i en l'obtenció i la gestió fiduciària dels fons que li encomanin les parts.
  7. Tindrà cura del manteniment dels compromisos i les condicions de la cobertura que hagi negociat, durant tota la seva vigència.
  8. Convindrà lliurement la seva remuneració amb les reasseguradores, segons costum.

Divulgació

Les Associacions d'Agents i Corredors difondran aquest Codi entre els seus associats, entre les Asseguradores i Reasseguradores, Organismes Públics i altres Institucions, promovent el respecte i el compliment dels seus preceptes, per al millor desenvolupament de l'assegurança i de la reassegurança.

 
Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança