Política de privadesa

GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL, com a responsable del tractament de dades personals, us informa que les vostres dades són recollides amb les diferents finalitats de:

  • Gestió de les relacions comercials, ofertes i cotitzacions, accions de màrqueting i publicitat en general, sent la base jurídica per a aquest tractament el consentiment de l'interessat, podent cedir les dades a entitats asseguradores.
  • També serveix, en cas de concretar-se una pòlissa mediada per GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL, com a base fonamental per al desenvolupament normal de l'activitat de mediació d'assegurances i la gestió integral de pòlisses i serveis contractats pels clients així com la realització de esdeveniments, campanyes i actuacions comercials i/o publicitàries, i per a la gestió amb clients i no clients dels sinistres ocorreguts a les pòlisses així com la seva resolució i l'enviament de professionals per a la seva bona fi. La base jurídica per al tractament és executar un contracte. Per complir amb aquesta finalitat, les vostres dades podran ser comunicades a: Organitzacions o persones directament relacionades amb GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL; Administració tributària; Notaris, advocats i procuradors; empreses i professionals que prestin serveis per a la tramitació i liquidació de sinistres; distribuïdors i gestors publicitaris; Entitats asseguradores i agències de subscripció; Administració pública amb competència en la matèria.
  • Gestió de les comunicacions per via digital. La base jurídica per al tractament és el consentiment de linteressat. Les vostres dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.
  • Recollir les dades de caràcter personal que siguin obtingudes a través dels formularis de contacte disponibles a la pàgina web de l'empresa per al contacte del sol·licitant d'assegurances com la de col·laboració externa i enviament per part del mateix de les seves dades les dels seus riscos o el seu currículum i dades de negoci. La base jurídica per al tractament és el consentiment de linteressat. Per complir amb la finalitat prevista, les vostres dades podran ser comunicades a empreses col·laboradores.

Qui és el responsable de les vostres dades?

D'acord amb allò establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, us informem que les dades personals aportades seran tractades per GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL amb CIF B17723925 i domicili al c/Campcardós 76, 17006 GIRONA.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades aportades per vostè són necessàries per poder prestar-li amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractades amb les finalitats següents:

  • FINALITATS DE CARÀCTER CONTRACTUAL: Contractar, mantenir i donar compliment a les pòlisses d'assegurances que tingueu contractades i els serveis derivats de les mateixes.
  • FINALITATS BASADES A L'INTERÈS LEGÍTIM DEL RESPONSABLE: desenvolupar accions comercials en general i oferir o recomanar productes i serveis asseguradors o complementaris, cedir dades a tercers a fi de portar a bon fi el contracte d'assegurança.
  • FINALITATS BASADES EN EL CONSENTIMENT: desenvolupament d'accions comercials, sense que la seva no-autorització impedeixi el compliment contractual existent.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

En general, les dades personals proporcionades es conservaran mentre es prevegi que poden ser necessàries per a compliment contractual i legal. Més concretament, tret d'interès legítim de GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL, les dades proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió per l'interessat.

Com obtenim les vostres dades?

Les seves dades són obtingudes tant directament com indirectament. En aquest cas a través d'un col·laborador extern del mediador d'assegurances a qui heu requerit el vostre servei.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Per complir amb les finalitats previstes, les vostres dades podran ser comunicades a Organitzacions o persones directament relacionades amb GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL; Administració tributària; Notaris, advocats i procuradors; empreses i professionals que prestin serveis per a la tramitació i liquidació de sinistres; distribuïdors i gestors publicitaris; Entitats asseguradores i reasseguradores; Administració pública amb competència en la matèria;

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o dret a la portabilitat de les vostres dades personals, escrivint-nos a la nostra adreça a dalt indicada, o enviant un correu electrònic a lopd@galia.es, o contactant amb el Delegat de Protecció de Dades a la direcció anteriorment facilitada, indicant el dret que desitja exercir.

Tindrà dret igualment a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment esmentat.

Teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considereu que poden haver estat vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals.

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança