Contracte de Prestació de Serveis

Acta d'encàrrec, autorització, informació i consentiment del client

GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL exerceix l'activitat mercantil de conformitat amb el que disposen els articles 172 i 173 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública a determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals (BOE núm. 31, de 5 de febrer de 2020) que consisteix en l'assessorament i la mediació de contractes d'assegurances privades, assessorament en el manteniment de les pòlisses d'assegurances contractades i l'assistència en especial en cas de sinistre, així com altres serveis dassessoria, de gestió de riscos i patrimonis i assessorament professional, complementaris i independents de lactivitat principal, sense mantenir cap vinculació contractual que suposin afecció amb cap companyia productora dassegurances privades, oferint els seus serveis de forma independent, professional i imparcial als que demanin la cobertura de riscos a què es trobin exposats segons el seu criteri, o previstos després de l'estudi previ sol·licitat a GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL; el present document té per finalitat traslladar al CLIENT, les dades del qual figuressin identificades a la formalització i acceptació de les dites condicions mitjançant l'autorització de domiciliació bancària, la informació legal que identifica GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL en el tràfic jurídic; el règim d'activitats i la retribució dels serveis de mediació i assessoria; els procediments d'atenció de les vostres queixes i reclamacions i el tractament confidencial de les vostres dades personals.

DADES IDENTIFICATIVES DE GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL

DENOMINACIÓ: GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL

CIF: B-17723925

DOMICILI: C/CAMPCARDÓS, 76 ESQ. C/ AGUDES, BAIXOS , 17006 – GIRONA

DADES D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL: REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA, AL TOM 1860, FOLI 159, SECCIÓ 8, FULLA GI-30959 INSCRIPCIÓ 1a.

AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA DGSFP: J-2421 INSCRITA AL REGISTRE ESPECIAL DE MEDIADORS D'ASSEGURANCES PRIVADES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS.

SERVEIS

Anàlisi de les necessitats asseguradores del CLIENT i/o altres serveis d'assessoria i de gestió de riscos i patrimonis en relació amb els riscos que en cada moment aquest vulgui cobrir o consultar pel que, preferiblement de forma escrita i signada pel mateix, així ho sol·licitarà, sent efectiu l'encàrrec per a una vegada realitzat el pressupost econòmic per GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL, procedirem a complir els seus requeriments que hauran de ser acceptats de manera indubtable.

Assessorament sobre les diferents alternatives, d'acord amb la Transposició de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de gener de 2016, sobre la distribució d'assegurances inclòs al Llibre segon de Mesures per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria d'assegurances privades i plans i fons de pensions publicat al Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. la Llei 26/2006, que estimi més favorables al CLIENT per aconseguir l'objectiu proposat, així com la presentació de l'oferta que GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL estimi com a més indicada per a la cobertura dels riscos a protegir en cada cas, així com qualsevol altre assessorament professional sense intervenció en la mediació dels contractes dassegurança del CLIENT.

Negociació dels termes i condicions del contracte d'assegurances a subscriure.

Representació del CLIENT davant les entitats asseguradores, a la sol·licitud, realització, gestió i execució del contracte d'assegurança de contínua referència.

Assistència al CLIENT en cas d'ocurrència de sinistres coberts per la pòlissa d'assegurances contractada segons el procés anteriorment ressenyat, i davant la possible reclamació que, si s'escau, s'hagin de formular davant de les entitats asseguradores.

GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL, ofereix informació i assessorament d'acord amb l'obligació establerta als articles 173,175 i 176 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, en matèria d'assegurances privades i plans i fons de pensions . El nostre assessorament per a la contractació d'aquest producte d'assegurança es facilita en base a un nombre suficient de contractes d'assegurances analitzades al mercat dels riscos objecte de cobertura, de manera que pugui formular una recomanació, atenent-se a criteris professionals, respecte del contracte de segur que seria adequat a les necessitats del client. Aquesta anàlisi no se circumscriu exclusivament al producte, i també és extensible a la qualitat del servei i prestacions que l'entitat asseguradora, escollida o per contra, descartada, en el moment de la celebració del contracte està capacitada per atorgar.

MECANISMES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Els clients de la Corredoria d'assegurances GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL, i altres parts interessades, podran formular les seves queixes o reclamacions derivades dels serveis prestats, tant pel que fa a l'assessorament en la intermediació de pòlisses d'assegurança com en les obligacions i drets derivats dels contractes d'assegurança en què hagi intervingut la Corredoria d'assegurances GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL, de conformitat amb els articles 166,167 i 168 Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, en matèria dassegurances privades i plans i fons de pensions i el reglament del departament o servei datenció al client daquesta Corredoria dassegurances.

El departament o servei d'atenció al client / defensor del client d'aquesta Corredoria d'assegurances és el del Consell General de Mediadors d'Assegurances Titulades, domiciliat a C/Alcalá, 96, 6º 2ª, 28009 MADRID, Telèfon 914111963 i correu-e: atencióclient@mediadors.info

PROTECCIÓ DE DADES DE CÀRACTER PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS, GALIA SL, com a responsable del tractament, us informa que les vostres dades són recollides amb les finalitats de: Gestió de les relacions comercials, ofertes i cotitzacions, accions de màrqueting i publicitat en general; la base jurídica per a aquest tractament és el consentiment de l'interessat, i les dades es poden cedir a entitats asseguradores. També serveix, en cas de concretar-se una pòlissa amb la mediació de GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS, GALIA SL, com a base fonamental per al desenvolupament normal de l'activitat de cadascuna de les empreses del grup i la seva finalitat principal és la gestió integral de pòlisses i serveis contractats pels clients així com la realització d'esdeveniments, campanyes i actuacions comercials i/o publicitàries, de les empreses del grup i per a la gestió amb clients i no clients dels sinistres ocorreguts a les pòlisses així com la seva resolució, l'enviament de professionals i els pagaments, i indemnitzacions a tercers i possibles recobraments.

La base jurídica per al tractament és executar un contracte. Per complir aquesta finalitat, les vostres dades podran ser comunicades a: Organitzacions o persones directament relacionades amb Administració tributària; Notaris, advocats i procuradors; empreses i professionals que prestin serveis per a la tramitació i liquidació de sinistres; distribuïdors i gestors publicitaris; Corredories d'assegurances, entitats asseguradores i reasseguradores; Administració pública amb competència en la matèria. En tot cas, tret d'interès legítim de GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS, GALIA SL, les dades proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió per l'interessat.

Qualsevol persona té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o dret a la portabilitat de les vostres dades personals, escrivint-nos a la nostra adreça a dalt indicada, o enviant un correu electrònic a lopd@galia.es, indicant el dret que voleu exercir. Podeu obtenir informació addicional a la nostra pàgina web a https://galia.es/politica-privacidad/

Així mateix el CLIENT consentint en la cessió de les seves dades, ho fa perquè a més de ser utilitzats per al compliment dels serveis compromesos per la CORREDORIA, també puguin utilitzar-se a l'efecte d'informar-vos de productes i serveis oferts, de present i/o futur per GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL, així com cedir les dades a Corredories i Entitats asseguradores per a la confecció dels projectes i ofertes, emissió de contractes d'assegurances pertinents, i gestionar les prestacions derivades dels mateixos, fins i tot la modificació subjectiva de la Asseguradora arribat el venciment del contracte de contínua referència i motiu d'aquest contracte de prestació de serveis.

Podran cedir-se també, i així ho consent el CLIENT, les dades a Empreses de serveis vinculades o no a la GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL per a l'adequada gestió, extrajudicial, judicial o administrativa, en reclamació dels seus drets o defensa dels seus interessos , així com a Empreses del mateix Grup empresarial a què pertanyi la CORREDORIA, perquè aquestes puguin confeccionar noves propostes financeres que s'estimi puguin ser d'interès del CLIENT

INFORMACIÓ ADDICIONAL

La Corredoria d'assegurances GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL, no té una participació directa o indirecta superior al 10 per 100 al capital social o als drets de vot de cap entitat.

Cap entitat asseguradora ni empresa matriu de cap entitat asseguradora té una participació directa o indirecta superior al 10 per 100 dels drets de vot o del capital d'aquesta Corredoria d'assegurances.

GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera segons la legislació vigent.

Alguns productes poden presentar 2 tipus de retribucions per a GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA, SL: la de mediació de les assegurances i addicionalment honoraris independents a la mediació en concepte d'altres serveis d'assessoria i de gestió de riscos i patrimonis. A cada producte que comporti el cobrament addicional d'honoraris quedarà reflectit de manera independent l'import de cada concepte i el cost total establert per al CLIENT. La retribució dels serveis esmentats es mantindrà durant tota la vigència de la pòlissa i posteriors renovacions. La retribució que percebrà GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL, amb independència del pagament de la prima corresponent a cadascun dels contractes d'assegurances contractats pel CLIENT amb la mediació de la GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL, i en concepte dels serveis per aquesta prestats a favor d'aquell, serà el que s'indiqui en cada cas quedant reflectida i havent de ser acceptada de forma fefaent com a cost independent a la mediació de l'assegurança. El càlcul d'honoraris en concepte de serveis aliens a la mediació s'estableix en funció del tipus de producte i Ram, i queda reflectit a través de l'apartat Honoraris en concepte de serveis d'assessoria i de gestió de riscos per a convenis d'assegurances especials sent totalment independents a la retribució en concepte de mediació d'assegurances, essent pagat el preu que resulti, en forma anual, i després de la formalització i tramesa de la corresponent factura per part de GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL al CLIENT, a més s'incrementarà el cost dels serveis prestats, o preu acordat, de manera anual i segons indiqui l'Índex General de Preus al Consum, a nivell nacional publicat de manera anual per l'Administració Pública espanyola. L'acceptació d'aquestes condicions autoritza des d'aquest moment el CLIENT a GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL a carregar al compte corrent que hagi lliurat, a tots els efectes precisos i necessaris per desenvolupar els negocis jurídics pretesos, encara que també, el CLIENT, si ho desitja, podrà fer-ho abonant personalment a GESTION DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL l'import del facturat, comprometent-se en aquest cas a així comunicar-ho de forma fefaent, abans que sigui girada la factura pertinent. La retribució que percebi la CORREDURIA per raó dels serveis prestats en concepte d'Assessoria i Gestió Riscos aliens a la mediació, s'incrementarà, si escau, amb els impostos que siguin de aplicació a cada moment.

Les PARTS acorden sotmetre tota qüestió d'interpretació, discrepància o litigi derivat de les presents condicions a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Girona. No obstant això, les PARTS acorden sotmetre tota qüestió que susciti divergència de criteris entre aquestes, o sigui base i/o motiu de demanda, i per abans d'exercitar cap acció judicial, al criteri i arbitratge d'equitat, que, encara que no vinculant però si conciliador, pugui sol·licitar-se al “Defensor del client” que tingui GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL per als seus CLIENTS en el moment en què passi l'esdeveniment.

HONORARIS EN CONCEPTE DE SERVEIS D'ASSESSORIA I DE GESTIÓ DE RISCOS PER A CONVENIS D'ASSEGURANCES ESPECIALS

La retribució addicional en concepte d'honoraris pels serveis de Gestió de Riscos i Patrimonis, aplicable exclusivament per als diferents convenis especials subscrits i negociats amb les diverses entitats asseguradores i al marge del servei de mediació d'assegurances, que en el nostre cas va a càrrec de les companyies que intervenen en la subscripció de cada contracte d'assegurances, és la següent:

SECTOR OCI I TEMPS LLIURE ( SOTL)

 • ACCIDENTS: 10 % de la prima total de cada període amb un import mínim de 50 € per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA
 • RESP. CIVIL SOTL: 50 € per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA
 • MULTIRISC: 10 % de la prima total de cada període amb un import mínim de 50 € per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA

TURISME RURAL

 • MULTIRISC: 25 € per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA

MINISTERIS DE LES ESGLÉSIES EVANGELIQUES D'ESPANYA (MIEES)

 • ACCIDENTS: 10 % de la prima total de cada període amb un import mínim de 25 € per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA
 • RESP. CIVIL: 10 % de la prima total de cada període amb un import mínim de 25 € per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA
 • MULTIRISC: 10 % de la prima total de cada període amb un import mínim de 25 € per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA

SECTOR ANIMACIÓ I CASTELLS INFLABLES

 • RESP. CIVIL ANIMACIÓ: 100€ per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA
 • RESP. CIVIL C. INFLABLE BÀSIC: 9,57 € per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA
 • RESP. CIVIL C. INFLABLE AMPLI: 9,50 € per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA

ASSOCIACIONS SENSE ANIMO DE LUCRE RECREATIVES, CULTURALS I ARTÍSTIQUES, SENSE ACTIVITATS DE SOTL O ESPORTIVES.

 • RAM D'ACCIDENTS: 10 % de la prima total de cada període amb un import mínim de 50 € per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA
 • RAM DE RESP. CIVIL SOTL: 25 € per pòlissa i anualitat d'assegurança + IVA

 

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança