DEPARTAMENT D'ATENCIÓ AL CLIENT DE GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS GALIA SL

Aquest Departament d'Atenció al Client té com a funció principal tramitar i resoldre les queixes i les reclamacions que puguin presentar aquells clients persones físiques o jurídiques pels serveis prestats per Gestió de Riscos i Patrimonis Galia SL

Si voleu presentar una queixa o reclamació tingui en compte que ha de seguir aquests passos:

1. Empleneu l'escrit adjunt ( FORMULARI DE QUEIXA O RECLAMACIÓ) i envieu-lo a aquest Departament d'Atenció al Client:

Consell General de Col·legis de Mediadors d'Assegurances

Departament d'Atenció al Client

C/ Alcalá, 96, 6è 2a, 28009 Madrid. Telèfon: 914111963

Adreça electrònica: atencioncliente@mediadores.info

En un termini d'1 mes a partir de la data de presentació de l'escrit us atendrem i resoldrem les vostres queixes i/o reclamacions

2. En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament daquest Departament, o si transcorregut un mes des que vostè ha presentat la seva queixa o reclamació, no n'hem resolt la petició, pot adreçar-se al Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

Aquest procediment és escrit i les queixes i reclamacions es poden presentar de dues maneres:

A) En suport paper, dirigint l'escrit al Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, situat al Passeig de la Castellana, 44-28046 Madrid. Tel. 952 24 99 82

B) Per via telemàtica amb signatura electrònica, a través de la pàgina web de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

A les nostres oficines tenim a la vostra disposició el nostre «Reglament del Departament per a la Defensa del Client«.

 

INFORMACIÓ SOBRE EL DEPARTAMENT D'ATENCIÓ AL CLIENT DEL CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS DE MEDIADORS D'ASSEGURANCES

1- OBJECTE:

Atendre i resoldre les queixes i/o reclamacions que puguin presentar els clients de corredors i de societats de corredoria, a relació amb els seus interessos i drets legalment reconeguts.

2- DESTINATARIS:

Tota persona interessada a formular queixes i/o reclamacions contra distribuïdors dassegurances acollides al Departament d'Atenció al Client prestat per aquesta entitat.

3- FORMA DE PRESENTAR LES QUEIXES I/O RECLAMACIONS:

La presentació de les queixes i reclamacions podreu efectuar-se, personalment o mitjançant representació, en suport paper o per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, sempre que aquests permetin la lectura, impressió i conservació dels documents.

4- LLOC EN QUÈ PRESENTAR LES QUEIXES I/O RECLAMACIONS:

A la oficina del corredor/corredoria de assegurances o a el Departament de Atenció al Client del corredor/corredoria assegurances.

5- DADES DE CONTACTE DEL SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Titular del servei: Consell General de Col·legis de Mediadors d'Assegurances

Adreça postal: C/ Alcalá, 96, 6è 2a, 28009 Madrid

Adreça electrònica: atencioncliente@mediadores.info

Telèfon: 914111963

6- CONTINGUT NECESSARI DE L'ESCRIT DE QUEIXA O RECLAMACIÓ:

  • Nom, cognoms, domicili i número del document nacional de identitat del interessat i, a la seva cas, de la persona que ho representi, degudament acreditada.
  • Motiu de la queixa o reclamació, amb especificació clara de les qüestions sobre les que es sol·licita un pronunciament.
  • Oficina, departament o servei on es haurien produït els fets objecte de la queixa o reclamació.
  • Que el reclamant no té coneixement que la matèria objecte de la queixa o reclamació està sent substanciada a través d'un procediment administratiu, arbitral o judicial.
  • Lloc, data i signatura.

El reclamant haurà aportar, junt al escrit de queixa o reclamació, les proves documentals que obran en poder seu a que es fonament la seva queixa o reclamació.

7- DECISIÓ SOBRE LA RECLAMACIÓ O QUEIXA:

El Departament d'Atenció al Client acusarà rebut amb caràcter immediat i, si cal, demanarà totes les dades i documents necessaris per estudiar la queixa i/o reclamació. El termini màxim per resoldre serà dun mes, a comptar de la data de presentació de la reclamació o queixa.

La decisió final adoptada, que sempre serà vinculant per a l'entitat, serà notificada als interessats per correu certificat amb justificant de recepció o correu electrònic, segons la sol·licitud del reclamant, en el termini de 10 dies naturals, comptadors des de la data del seu presentació.

8- TRÀMITS POSTERIORS A LA DECISIÓ:

Denegada l'admissió de la reclamació o de la queixa, desestimada totalment o parcialment la seva petició o transcorregut el termini d'un mes, comptador des de la data de la seva presentació al Departament d'Atenció al Client, sense que aquesta hagi estat resolta, el reclamant es pot adreçar al Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

El termini per presentar l'escrit davant aquest Servei de Reclamacions serà d'un any, comptador des del dia en què va presentar la reclamació o la queixa davant del Departament d'Atenció al Client.

Les dades a facilitar serien els següents:

Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions

Passeig de la Castellana, 44-28046 Madrid. Tfno. 952 24 99 82

Web: www.dgsfp.mineco.es

9- NORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DEL CLIENT:

  • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
  • Llei 7/2017, de 2 de novembre, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.
  • Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre els departaments i els serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.
  • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions .
  • Reglament del Servei dAtenció al Client. Aquest text està a disposició dels clients a les oficines del mediador i, si escau, a la pàgina web daquest.
Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança