La normativa de seguretat

La normativa de seguretat és un consentiment escrit, acceptat i signat pel participant per realitzar activitats de lleure, temps lliure i turisme actiu.

Galia, com a corredoria d'assegurances especialitzada al sector de l'oci, el temps lliure i el turisme actiu, ofereix un programa d'assegurances especialitzades per donar cobertura a les empreses organitzadores de les activitats esmentades. Aquest programa està compost per una assegurança de Responsabilitat Civil i una assegurança d'Accidents.

Independentment del tipus de cobertura que es tingui, és fonamental i imprescindible comptar amb el consentiment escrit per part del client d'acceptació de les activitats que desenvoluparà, on han de figurar les normes per dur a terme aquesta activitat i els seus riscos inherents.

A continuació, us indiquem els motius de l'enorme necessitat de comptar amb els documents esmentats per evitar responsabilitats que a priori no us corresponen.

Per què és important la normativa de seguretat?

La normativa de seguretat o consentiment escrit del client no és res més que un document acceptat pel participant on s'estableixen una sèrie de punts bàsics sobre pautes de comportament i la normativa de compliment obligat per part del participant; per exemple, l'obligació de posar-se el casc en un descens de barranc.

Potser la llei no fa menció a les prohibicions establertes en les normes d'actuació interna de l'empresa (per exemple, menors de 14 anys no poden fer l'activitat de ràfting), però una empresa pot determinar que el tram on desenvolupen aquesta activitat no és apte per a franges d'edat inferiors a les estipulades, i l'acceptació dels riscos inherents i fortuïts de les activitats esmentades.

Els participants han de ser coneixedors del tipus d'activitat que desenvoluparan, generalment al medi natural, i assumir que pel fet de realitzar aquestes activitats poden patir algun accident.

En realitzar activitats de risc o aventura, les empreses jurídicament generen una Responsabilitat Civil anomenada de Risc, que és aquella que respon pel perill posat per si mateix.

Com que l'empresa extreu un benefici de l'activitat que organitza, també ha d'assumir els danys que genera, excepte en aquells casos que hi hagi assumpció de risc per part del participant, en aquest cas l'empresa serà alliberada d'aquest tipus de Responsabilitat .

Per això és important comptar amb aquesta documentació per part del participant. En cas contrari, per qualsevol incident que pogués ocórrer, fins i tot fortuït i sense cap mena de responsabilitat per part de l'empresa, aquesta pot ser condemnada per un Jutge.

El consentiment escrit no exonera l'empresa de les negligències que aquesta pugui provocar, per això és important comptar amb una bona assegurança, per la qual cosa el document que han de signar els participants ha d'estar ben redactat, amb especial atenció a no incloure clàusules abusives, ja que serien totalment nul·les en cas de judici. Ha d'incloure de forma fefaent les dades del participant: nom i cognoms, DNI i signatura.

De la mateixa manera, les empreses han de ser coherents amb les normes de seguretat que imposen als participants i s'han de fer complir en tot moment, sense excepcions, no és viable fer excepcions amb els participants en funció de l'experiència que aquests tinguin o de la dificultat del tram de l'activitat que s'estigui duent a terme.

Per exemple, si no es permet realitzar activitats a menors de 14 anys, independentment de la pressió que puguin fer en alguns casos fins i tot els pares del menor, no s'ha d'abaixar la guàrdia i cal ser coherents amb la normativa interna de seguretat de l'empresa: no deixar fer l'activitat.

Finalment, i no menys important, quan les activitats són realitzades per menors d'edat, el consentiment escrit l'ha d'acceptar el pare o el tutor legal. En cas d'activitats amb centres escolars, els centres docents també estan capacitats per assumir per compte dels alumnes els riscos inherents d'aquestes activitats.

Es recomana contactar amb un advocat especialitzat per fer una redacció correcta i prudent del consentiment esmentat, com sempre nosaltres posem a la vostra disposició tot el nostre equip per donar-vos la nostra opinió.

Necessiteu més informació? Truqueu-nos o contacteu amb nosaltres

Descobriu totes les assegurances de Galia

Categories

Posts relacionats

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança